Powszechny spis rolny 2020 r

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 

Wójt Gminy Borkowice – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 r., który będzie przeprowadzony
w dniach 1 września – 30 listopada 2020 r. na terenie gminy Borkowice

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim
2) zamieszkiwać na terenie gminy Borkowice
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
5) nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej gminy Borkowice: www.borkowice.gmina.pl. w zakładce: Powszechny spis rolny.
Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Gminy Borkowice ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice (I piętro- pok. Nr12- sekretariat).
Wymagane dokumenty tj.: formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,, Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.”
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.


Wójt Gminy Borkowice
Gminny Komisarz Spisowy
mgr Robert Fidos

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:09:59.
Formularz zgłoszeniowy 
 Formularz zgłoszeniowy

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:11:31.
Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych 
 Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:13:33.
Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.
Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawiera
ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!
Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.
Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.
Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.
Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.
Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.
Więcej informacji o spisie na stronie target=_new>https://spisrolny.gov.pl/

 ulotka PSR 2020 (1).pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-07 10:06:39.
Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą
pytania?

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.
Formularz spisowy Powszechnego Spisu Rolnego jest podzielony na 11 działów. Należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć danego gospodarstwa rolnego.
Spis rolny zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r, ale pytania spisowe będą dotyczyć stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Warto poświęcić chwilę na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.
Zakres tematyczny formularza spisowego (działy):
– użytkowanie gruntów;
– powierzchnia zasiewów;
– zwierzęta gospodarskie;
– nawożenie;
– ochrona roślin;
– budynki gospodarskie;
– ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze;
– działalność gospodarcza;
– struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego;
– aktywność ekonomiczna;
– chów i hodowla ryb.

Szczegółowy opis poszczególnych działów: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec#sppb-addon-wrapper-1595423106376
WAŻNE! W spisie nie będzie pytań o majątek rolników ani o wysokość dochodów. W przypadku dochodów wymagane będzie tylko podanie informacji, jaki w przybliżeniu procentowy udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Więcej informacji o spisie na stronie target=_new>https://spisrolny.gov.pl

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-14 09:47:02.
Data wprowadzenia: 2020-08-14 09:47:02
Opublikowane przez: Admin