Uchwały Rady Gminy kadencji 2018-2023

Uchwała I/1/2018 
 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 21:40:17 | Data modyfikacji: 2018-12-03 21:44:16.
Uchwała I/2/2018 
 w sprawie: stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 21:46:47.
Uchwała I/3/2018 
 w sprawie: stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 21:53:38.
Uchwała I/4/2018 
 w sprawie: określenia stanu liczbowego stałych komisji Rady Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 21:58:34.
Uchwała I/5/2018 
 w sprawie: określenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 22:05:55.
Uchwała I/6/2018 
 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-03 22:08:32.
Uchwała II/7/2018  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:04:58 | Data modyfikacji: 2019-01-02 07:17:27.
Uchwała II/8/2018 
 Uchwała Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:26:25 | Data modyfikacji: 2019-01-02 07:36:07.
Uchwała II/9/2018 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:41:30.
Uchwała II/10/2018 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borkowice na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:44:08.
Uchwała II/11/2018 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:45:48.
Uchwała II/12/2018 
 w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady do wykonywania czynności dotyczących zlecenia podróży służbowej przewodniczącemu Rady.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:48:22.
Uchwała II/13/2018 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2019 roku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:50:02.
Uchwała II/14/2018 
 w sprawie ustalenia wysokość opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:51:50.
Uchwała II/15/2018 
 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:53:26.
Uchwała II/16/2018 
 w sprawie niekorzystania z przysługującego Gminie Borkowice prawa pierwokupu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:58:28.
Uchwała II/17/2018 
 w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:00:02.
Uchwała II/18/2018 
 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:01:34.
Uchwała II/19/2018 
 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczowa w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:06:21.
Uchwała II/20/2018 
  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 20:47:11 | Data modyfikacji: 2019-01-02 20:54:42.
Uchwała II/21/2018 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-02 21:03:15 | Data modyfikacji: 2019-01-02 21:08:40.
Uchwała III/22/2019 
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Borkowicach na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:14:06.
Uchwała III/23/2019 
 Apel o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie likwidacji nielegalnych składowiska odpadów niebezpiecznych.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:17:30.
Uchwała III/24/2019 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:20:47 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:22:29.
Uchwała III/25/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:25:25 | Data modyfikacji: 2019-03-01 07:26:55.
Uchwała III/26/2019 
 w sprawie zmian w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:28:25.
Uchwała III/27/2019 
 w sprawie zmiany w Gminnym programie osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-01 07:30:35.
Uchwała IV/28/2019 
 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:04:40.
Uchwała IV/29/2019 
 w sprawie zmian lokalizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach oraz Publicznego Gimnazjum w Borkowicach.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:11:34.
Uchwała IV/30/2019 
 w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:13:23.
Uchwała IV/31/2019 
 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:18:12.
Uchwała IV/32/2019 
 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:21:23 | Data modyfikacji: 2019-04-15 06:51:38.
Uchwała IV/33/2019 
 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:22:59.
Uchwała IV/34/2019 
  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:25:01 | Data modyfikacji: 2019-04-05 07:26:27.
Uchwała IV/35/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-05 07:25:50 | Data modyfikacji: 2019-04-05 07:30:06.
Uchwała V/36/2019 
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borkowice wotum zaufania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:26:39.
Uchwała V/37/2019 
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:30:03.
Uchwała V/38/2019 
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:33:30.
Uchwała V/39/2019 
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Borkowice a Gmina i Miastem Przysucha w zakresie dostaw wody do nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej oznaczonej nr 330112W nr ewid.dz.61 obręb Ruszkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:40:12.
Uchwała V/40/2019 
 w sprawie ustalenia sieci publicznych podstawowych szkół prowadzonych przez Gminę Borkowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 08:43:36.
Uchwała V/41/2019 
 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:49:35.
Uchwała V/42/2019 
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 09:54:00 | Data modyfikacji: 2019-06-07 10:11:26.
Uchwała V/43/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:00:24 | Data modyfikacji: 2019-06-12 08:25:54.
Uchwała V/44/2019 
 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:13:54.
Uchwała VI/45/2019 
 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 06:56:40 | Data modyfikacji: 2019-07-19 07:31:23.
Uchwała VI/46/2019 
 w sprawie : przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Borkowice”.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 06:58:38 | Data modyfikacji: 2019-07-18 06:59:34.
Uchwała VI/47/2019 
 w sprawie: powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:02:57.
Uchwała VI/48/2019 
 w sprawie: zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:05:41.
Uchwała VI/49/2019 
 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Borkowicach

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:07:50.
Uchwała VI/50/2019 
 w sprawie: stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Rzucowie

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:09:57.
Uchwała VI/51/2019 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Borkowicach

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:11:42.
Uchwała VI/52/2019 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rzucowie

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:13:34.
Uchwała VI/53/2019 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:15:31 | Data modyfikacji: 2019-07-18 07:18:23.
Uchwała VI/54/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:20:36 | Data modyfikacji: 2019-07-18 07:23:04.
Uchwała VI/55/2019 
 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:27:15 | Data modyfikacji: 2019-07-18 07:30:21.
Uchwała VI/56/2019 
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. E-gmina – rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów, Gminy Gielniów.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-18 07:32:42 | Data modyfikacji: 2019-07-19 07:32:10.
Uchwała VII/57/2019 
 w sprawie wyboru ławników.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:26:51.
Uchwała VII/58/2019 
 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu Możesz Uwierzyć w Siebie finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:30:47.
Uchwała VII/59/2019 
 w sprawie zmian w Statucie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:36:04.
Uchwała VII/60/2019 
 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Borkowice w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:37:54.
Uchwała VII/61/2019 
  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:40:29 | Data modyfikacji: 2019-09-05 22:12:42.
Uchwała VII/62/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-05 22:24:35 | Data modyfikacji: 2019-09-05 22:27:25.
Uchwała VIII/63/2019 
 w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-10 04:45:06.
Uchwała VIII/64/2019 
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Niskiej Jabłonicy.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-10 04:48:16.
Uchwała VIII/65/2019 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-10 04:50:17 | Data modyfikacji: 2019-10-10 04:51:07.
Uchwała VIII/66/2019 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-10 04:53:10 | Data modyfikacji: 2019-10-10 04:53:56.
Uchwała VIII/67/2019 
 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzania kontroli.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-10 04:59:24.
Uchwała IX/68/2019 
 w sprawie wyboru metody ustalenia opłta za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-14 06:18:20 | Data modyfikacji: 2019-11-14 06:20:44.
Uchwała IX/69/2019 
 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-07 06:09:16 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:04:59.
Uchwała IX/70/2019 
 w sprawie: przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-07 06:13:32 | Data modyfikacji: 2019-11-14 06:15:43.
Uchwała IX/71/2019 
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020r.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-07 06:15:58.
Uchwała IX/72/2019 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-10 19:37:29.
Uchwała IX/73/2019 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-10 19:40:27 | Data modyfikacji: 2019-11-10 19:43:11.
Uchwała IX/74/2019 
  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-10 19:46:14 | Data modyfikacji: 2019-11-10 19:49:13.
Uchwała IX/75/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-10 19:54:08.
Uchwała IX/76/2019 
 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego dotyczącą uchwały XXXI/166/2010 Rady Gminy w Borkowiach.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-10 19:59:52 | Data modyfikacji: 2019-11-10 20:01:39.
Uchwała IX/77/2019 
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Przysucha przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przysucha.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-10 20:05:25.
Uchwała X/78/2019 
 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw ronych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 20:37:53 | Data modyfikacji: 2019-12-11 20:47:16.
Uchwała X/79/2019 
 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 20:41:20 | Data modyfikacji: 2019-12-11 20:42:28.
Uchwała X/80/2019 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 20:50:57 | Data modyfikacji: 2019-12-11 20:51:43.
Uchwała X/81/2019 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2019-2023.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 20:56:03 | Data modyfikacji: 2019-12-11 21:00:06.
Uchwała X/82/2019 
 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 21:03:36.
Uchwała X/83/2019 
 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 21:11:28.
Uchwała XI/84/2019 
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 07:39:56 | Data modyfikacji: 2019-12-31 07:43:24.
Uchwała XI/85/2019 
 Uchwała Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 07:49:11 | Data modyfikacji: 2019-12-31 07:52:31.
Uchwała XI/86/2019 
 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Ruszkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 07:56:30.
Uchwała XI/87/2019 
 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Ruszkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:00:00.
Uchwała XI/88/2019 
 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego dotyczącą uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borkowice, których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Borkowice udostępnionych przewoźnikom i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:11:02.
Uchwała XI/89/2019 
 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego dotyczącą uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice w 2018 roku i przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:18:06.
Uchwała XI/90/2019 
 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borkowice na rok szkolny 2019/2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:21:57.
Uchwała XI/91/2019 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Borkowice na 2020 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:24:47.
Uchwała XI/92/2019 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Borkowice na 2020 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:28:15.
Uchwała XI/93/2019 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2020 roku

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:31:15.
Uchwała XI/94/2019 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-31 08:33:53 | Data modyfikacji: 2019-12-31 08:35:06.
Uchwała XII/95/2020 
 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Rzuców.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:27:54.
Uchwała XII/96/2020 
 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Rzuców.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:30:27.
Uchwała XII/97/2020 
 w sprawie zmiany osoby wyznaczonej do reprezentowania Gminy Borkowice w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:32:52.
Uchwała XII/98/2020 
 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:34:42.
Uchwała XII/99/2020 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:37:04.
Uchwała XII/100/2020 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:39:24.
Uchwała XII/101/2020 
 w sprawie zwolnienia w części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:42:05.
Uchwała XII/102/2020 
 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Ruszkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:43:47.
Uchwała XII/103/2020 
 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-04 06:46:32 | Data modyfikacji: 2020-02-04 06:48:22.
Uchwała XIII/104/2020 
 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Borkowice na 2020rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:09:37 | Data modyfikacji: 2020-03-04 06:35:33.
Uchwała XIII/105/2020 
 w sprawie zarządzenia poboru zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów gminy Borkowice oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:11:48 | Data modyfikacji: 2020-03-04 06:35:56.
Uchwała XIII/106/2020 
 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:13:39 | Data modyfikacji: 2020-03-04 06:36:18.
Uchwała XIII/107/2020 
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:16:44.
Uchwała XIII/108/2020 
 w sprawie przyjęcia stanowiska względem trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Borkowice oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:19:39.
Uchwała XIII/109/2020 
 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:21:39.
Uchwała XIII/110/2020 
 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w oświacie w Gminie Borkowice oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących finansowania oświaty.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:23:55.
Uchwała XIII/111/2020 
 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:26:07.
Uchwała XIII/112/2020 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:27:41.
Uchwała XIII/113/2020 
 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Bolęcin, Bryzgów, Kochanów, Rusinów, Rzuców, Smagów, Wola Kuraszowa, Wymysłów, Zdonków dotyczących likwidacji składowych i integralnych części miejscowości na terenie Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-04 06:31:38 | Data modyfikacji: 2020-03-06 10:22:50.
Uchwała XIV/114/2020 
 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-23 20:43:40.
Uchwała XIV/115/2020 
 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-23 20:48:53 | Data modyfikacji: 2020-03-23 20:58:52.
Uchwała XIV/116/2020 
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice na rok 2020.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-23 20:51:48.
Uchwała XV/117/2020 
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Borkowice wotum zaufania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:33:17.
Uchwała XV/118/2020 
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta z wykonania budżetu za 2019r.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:35:33.
Uchwała XV/119/2020 
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:37:33.
Uchwała XV/120/2020 
 w sprawie Regulaminy korzystania z Uroczyska Krakowa Góra w Borkowicach.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:39:51.
Uchwała XV/121/2020 
 w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw przysiółków, osad i kolonii w Gminie Borkowice, stanowiących integralne części miejscowości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:47:23.
Uchwała XV/122/2020 
 w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:49:18.
Uchwała XV/123/2020 
 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę prokuratora Rejonowego w Przysusze w sprawie wyboru metod ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:52:24 | Data modyfikacji: 2020-06-08 09:58:16.
Uchwała XV/124/2020 
 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę prokuratora Rejonowego w Przysusze w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:54:20 | Data modyfikacji: 2020-06-08 10:01:00.
Uchwała XV/125/2020 
  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 09:56:58 | Data modyfikacji: 2020-06-08 10:03:59.
Uchwała XV/126/2020 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-08 10:10:24 | Data modyfikacji: 2020-06-08 10:12:12.
Uchwała XVI/127/2020 
 w spawie przyjęcia „oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-03 07:22:44 | Data modyfikacji: 2020-07-03 07:27:38.
Uchwała XVI/128/2020 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-03 07:31:20.
Uchwała XVII/129/2020 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-14 11:50:18 | Data modyfikacji: 2020-08-14 11:51:03.
Uchwała XVII/130/2020 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-08-14 11:52:57 | Data modyfikacji: 2020-08-14 11:53:53.
Uchwała XVIII/131/2020 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-09-09 08:37:51 | Data modyfikacji: 2020-09-09 08:39:15.
Uchwała XIX/132/2020 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-20 05:53:40.
Uchwała XIX/133/2020 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-20 05:55:13 | Data modyfikacji: 2020-10-20 05:57:51.
Data wprowadzenia: 2020-10-20 05:55:13
Data modyfikacji: 2020-10-20 05:57:51
Opublikowane przez: Admin