Uchwały Rady Gminy kadencji 2014-2018

Uchwała XLII/244/2018 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:39:56 | Data modyfikacji: 2018-10-24 09:25:16.
Uchwała XLII/243/2018 
 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:30:45.
Uchwała XLII/242/2018 
  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:20:00.
Uchwała XLII/241/2018 
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-24 07:13:18.
Uchwała XLI/240/2018 
 w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie Borkowice prawa pierwokupu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:28:26.
Uchwała XLI/239/2018 
 w sprawie nieskorzystania z przysługującego Gminie Borkowice prawa pierwokupu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:26:28.
Uchwała XLI/238/2018 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:22:13 | Data modyfikacji: 2018-10-10 06:41:44.
Uchwała XLI/237/2018 
  w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018-2022.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:19:57 | Data modyfikacji: 2018-10-10 06:39:15.
Uchwała XLI/236/2018 
 w sprawie zmiany Załącznika do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:17:17.
Uchwała XLI/235/2018 
 w sprawie Statutu Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:16:19 | Data modyfikacji: 2018-10-10 06:33:27.
Uchwała XL/234/2018 
 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do uchwały o podziale Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-10 06:12:57.
Uchwała XL/233/2018 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:31:36 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:33:35.
Uchwała XL/232/2018 
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice n lata 2018-2022.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:30:33 | Data modyfikacji: 2018-09-06 09:32:28.
Uchwała XL/231/2018 
 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Borkowice w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 09:28:28.
Uchwała XL/230/2018 
  w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 08:37:54.
Uchwała XL/229/2018 
 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 08:35:12.
Uchwała XL/228/2018 
 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Borkowice na lata 2018-221 z perspektywą do roku 2025

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:51:27 | Data modyfikacji: 2018-09-06 07:52:32.
Uchwała XL/227/2018 
 w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Borkowce do Rady Społecznej SP ZOZ w Chlewiskach.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-06 07:48:00.
Uchwała XXXIX/226/2018 
 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutower Rady Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:59:26.
Uchwała XXXIX/225/2018 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:56:54.
Uchwała XXXIX/224/2018 
 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-09 21:54:56.
Uchwała XXXVIII/223/2018 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-25 21:58:09 | Data modyfikacji: 2018-06-25 21:59:12.
Uchwała XXXVIII/222/2018  
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice Etap 1

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-25 21:56:13 | Data modyfikacji: 2018-06-25 22:02:40.
Uchwała XXXVIII/221/2018  
 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-25 21:49:57 | Data modyfikacji: 2018-06-25 22:05:05.
Uchwała XXXVII/220/2018 
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na trenie Gminy Borkowice na lata 2018-2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:42:25.
Uchwała XXXVII/219/2018 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:40:33 | Data modyfikacji: 2018-06-05 07:43:40.
Uchwała XXXVII/218/2018 
  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:39:35 | Data modyfikacji: 2018-06-05 07:44:49.
Uchwała XXXVII/217/2018 
 w sprawie udzielania Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:37:56.
Uchwała XXXVII/216/2018 
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2017 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-05 07:36:13.
Uchwała XXXVI/215/2018 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:19:15 | Data modyfikacji: 2018-04-26 08:21:13.
Uchwała XXXVI/214/2018 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:18:08 | Data modyfikacji: 2018-04-26 08:20:01.
Uchwała XXXVI/213/2018 
 w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:16:29.
Uchwała XXXVI/212/2018 
 w sprawie podziału Gminy Borkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-26 08:15:03.
Uchwała XXXV/211/2018 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zasad korzystania z sal i świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia, stanowiącego własność Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 06:05:15.
Uchwała XXXV/210/2018 
 w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 06:03:17.
Uchwała XXXV/209/2018 
 w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielnie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz dystrybucje energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 06:00:03 | Data modyfikacji: 2018-04-05 06:06:51.
Uchwała XXXV/208/2018 
 w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 05:57:21.
Uchwała XXXV/207/2018 
 w sprawie podziału Gminy Borkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 05:55:49.
Uchwała XXXV/206/2018 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 05:54:42 | Data modyfikacji: 2018-04-05 06:09:39.
Uchwała XXXV/205/2018 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-05 05:48:47 | Data modyfikacji: 2018-04-05 05:52:42.
Uchwała XXXIV/204/2018 
 w sprawie zmany w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:05:06.
Uchwała XXXIV/203/2018 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:02:01 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:15:52.
Uchwała XXXIV/202/2018 
  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 14:00:42 | Data modyfikacji: 2018-03-06 14:07:03.
Uchwała XXXIV/201/2018 
 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy w Borkowicach na 2018 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:44:50.
Uchwała XXXIII/200/2018 
 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na terenie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-24 08:49:46 | Data modyfikacji: 2018-01-24 08:53:45.
Uchwała XXXIII/199/2018 
 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez inne niż Gmina Borkowice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-24 08:44:14.
Uchwała XXXII/198/2017 
 w sprawie zasad korzystania z sali świetlic wiejskich oraz ich wyposażenia stanowiących własność Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:25:17 | Data modyfikacji: 2018-01-08 23:27:21.
Uchwała XXXII/197/2017 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice i zagospodarowaniu tych odpadów.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:22:56.
Uchwała XXXII/196/2017 
 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:19:46.
Uchwała XXXII/195/2017 
 w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:18:08.
Uchwała XXXII/194/2017 
 w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:13:38.
Uchwała XXXII/193/2017 
 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2018 roku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:07:44.
Uchwała XXXII/192/2017 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 23:03:13 | Data modyfikacji: 2018-01-08 23:04:26.
Uchwała XXXII/191/2017 
  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 22:59:35 | Data modyfikacji: 2018-01-08 23:01:13.
Uchwała XXXII/190/2017 
 Uchwała Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2018

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 22:50:58 | Data modyfikacji: 2018-01-08 22:56:22.
Uchwała XXXII/189/2017  
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2018 - 2022

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-08 22:41:36 | Data modyfikacji: 2018-01-08 22:43:37.
Uchwała XXXI/188/2017 
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:30:21.
Uchwała XXXI/187/2017 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:29:15 | Data modyfikacji: 2017-12-08 14:08:20.
Uchwała XXXI/186/2017 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:27:25 | Data modyfikacji: 2017-12-08 14:07:12.
Uchwała XXXI/185/2017 
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:23:32.
Uchwała XXXI/184/2017 
 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Łąckiego w Borkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Łąckiego w Borkowicach

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:20:14 | Data modyfikacji: 2017-12-05 20:21:07.
Uchwała XXXI/183/2017 
 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Borkowice na rok 2018.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:13:09.
Uchwała XXXI/182/2017 
 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-05 20:06:02 | Data modyfikacji: 2017-12-05 20:10:58.
Uchwała XXX/181/2017 
 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji inwestycji pod nazwą „przebudowa drogi powiatowej Nr3303W Ruszkowice-Zdonków –Ryków na odcinku od 0+003 do km 3+450”

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 09:08:10.
Uchwała XXX/180/2017 
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 09:07:02.
Uchwała XXX/179/2017 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 09:03:39.
Uchwała XXX/178/2017 
  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 09:01:54 | Data modyfikacji: 2017-12-05 20:31:21.
Uchwała XXX/177/2017 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 08:56:36 | Data modyfikacji: 2017-11-03 08:57:10.
Uchwała XXX/176/2017 
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 08:44:58.
Uchwała XXX/175/2017 
 w sprawie przyjęcia: Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-03 08:42:48.
Uchwała XXIX/174/2017 
 w sprawie utworzenia Klastra Energii Powiatu Przysuskiego

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-22 22:45:28 | Data modyfikacji: 2017-10-22 22:46:40.
Uchwała XXVIII/173/2017 
 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Borkowice Nr xvi/104/2016 z 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji złóż gliny w obrębie Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 07:54:44.
Uchwała XXVIII/172/2017 
  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 07:49:55 | Data modyfikacji: 2017-09-18 07:56:52.
Uchwała XXVIII/171/2017 
  w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-18 07:47:39 | Data modyfikacji: 2017-09-18 08:01:23.
Uchwała XXVII/170/2017 
 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Borkowice”.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 04:55:27 | Data modyfikacji: 2017-07-03 05:00:52.
Uchwała XXVII/169/2017 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w roku 2017.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 04:50:46.
Uchwała XXVII/168/2017 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 04:48:57.
Uchwała XXVII/167/2017 
 w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 04:46:26 | Data modyfikacji: 2017-07-03 04:57:03.
Uchwała XXVII/166/2017 
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-03 04:44:08.
Uchwała XXVI/165/2017 
 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:39:43.
Uchwała XXVI/164/2017 
 w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku kredytu długoterminowego.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:37:39.
Uchwała XXVI/163/2017  
  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:35:20 | Data modyfikacji: 2017-06-01 08:45:54.
Uchwała XXVI/162/2017  
 w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Borkowicach

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:33:04 | Data modyfikacji: 2017-06-01 08:46:13.
Uchwała XXVI/161/2017  
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:30:15 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:31:05.
Uchwała XXVI/160/2017  
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:27:52 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:42:14.
Uchwała XXVI/159/2017  
 w sprawie okreslenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w Gminie Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-23 05:25:39.
Uchwała XXV/158/2017 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2017 - 2021

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:28:55 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:49:47.
Uchwała XXV/157/2017 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:26:58 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:49:30.
Uchwała XXV/156/2017 
 w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla któwych organem prowadzącym jest Gmin Borkowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:24:11 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:49:16.
Uchwała XXV/155/2017 
 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:22:47 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:48:55.
Uchwała XXV/154/2017 
 W sprawie dostosowania sieci szkół podstwowych i gimnazjów do nowego ustroju szkonego w Gminie Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:21:25 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:48:33.
Uchwała XXV/153/2017 
  załącznik nr 2 - mapa

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:04:08 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:51:59.
Uchwała XXV/153/2017 
 załącznik - Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2026r.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 06:47:39 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:48:02.
Uchwała XXV/153/2017 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Borkowice na l

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 06:39:28 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:47:32.
Uchwała XXV/152/2017 
 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borkowice w 2017 roku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-04-04 06:36:37 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:46:50.
Uchwała XXIV/151/2017 
 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-24 11:31:42 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:46:25.
Uchwała XXIV/150/2017 
 w sprawie przyjecia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-24 11:27:21 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:46:10.
Uchwała XXIV/149/2017 
 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-24 11:24:12 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:45:49.
Uchwała XXIII/148/2017 
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:55:27 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:45:32.
Uchwała XXIII/147/2017 
  w sprawie zmiany w Uchwale określającej trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:54:02 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:45:10.
Uchwała XXIII/146/2017 
 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:51:55 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:44:53.
Uchwała XXIII/145/2017 
 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Borkowice na lata 2016-2026”

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:50:31 | Data modyfikacji: 2017-05-23 05:44:27.
Uchwała XXII/144/2016 
 w sprawie za twierdzenia planu pracy Rady Gminy Borkowice na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:47:01.
Uchwała XXII/143/2016 
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Borkowice przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:45:31 | Data modyfikacji: 2017-02-06 04:56:29.
Uchwała XXII/142/2016 
 w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borkowice, wykraczające poza 5 godzin dziennie.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:41:25.
Uchwała XXII/141/2016 
 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Borkowicach

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:39:11.
Uchwała XXII/140/2016 
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przysuskiemu w 2017 roku.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:37:48.
Uchwała XXII/139/2016 
 w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dl a Gminy Borkowice.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-06 04:35:19.
Uchwała XXII/138/2016 
 Uchwała budżetowa na rok 2017

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 07:27:24.
Uchwała XXII/137/2016 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:21:12 | Data modyfikacji: 2017-02-02 07:33:17.
Uchwała XXI/136/2016 
 w sprawie zmiany załącznika do uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:09:41.
Uchwała XXI/135/2016 
 w sprawie wyrażania zgody na zwarcie umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:08:23.
Uchwała XXI/134/2016 
 w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:06:16.
Uchwała XXI/133/2016 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:05:34 | Data modyfikacji: 2017-02-02 06:17:32.
Uchwała XXI/132/2016 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:04:07 | Data modyfikacji: 2017-02-02 06:15:40.
Uchwała XXI/131/2016 
 w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o dzielności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:02:06 | Data modyfikacji: 2017-02-02 06:13:55.
Uchwała XXI/130/2016 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Borkowice na 2017 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 06:00:39 | Data modyfikacji: 2017-02-02 06:12:45.
Uchwała XXI/129/2016 
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:59:27 | Data modyfikacji: 2017-02-02 06:11:34.
Uchwała XX/128/2016 
 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Rudno.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:57:42.
Uchwała XX/127/2016 
 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:56:21.
Uchwała XX/126/2016 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:53:58 | Data modyfikacji: 2017-02-02 05:54:47.
Uchwała XX/125/2016 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:46:21.
Uchwała XX/124/2016 
 w sprawie powierzenia samorządowej jednostce organizacyjne pn. Gminny Zespół Oświaty w Borkowicach” prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych oraz nadania jej statutu

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:43:09 | Data modyfikacji: 2017-07-03 05:08:44.
Uchwała XVIII/123/2016 
 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi na 2017

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:40:14.
Uchwała XX/122/2016 
 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:38:56 | Data modyfikacji: 2017-02-02 05:51:51.
Uchwała XIX/121/2016 
 w sprawie zaopiniowania propozycji aglomeracji Przysucha

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:35:17 | Data modyfikacji: 2017-02-02 05:48:18.
Uchwała XVIII/120/2016 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-02 05:32:30.
Uchwała XVIII/119/2016 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:05:45.
Uchwała XVIII/118/2016 
 w sprawie ustalenia zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Borkowice i jego regulaminu

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:01:23.
Uchwała XVIII/117/2016 
 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Borkowice na lata 2016-2026

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:47:16 | Data modyfikacji: 2017-01-31 12:57:40.
Uchwała XVII/116/2016 
 sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2016 - 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:34:02 | Data modyfikacji: 2017-01-31 12:35:50.
Uchwała XVII/115/2016 
 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:31:34.
Uchwała XVII/114/2016 
 w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 12:00:19.
Uchwały Rady Gminy w Borkowicach do numeru
XVI/113/2016 znajduja sie w Archiwum 

Uchwały Rady Gminy w Borkowicach do numeru XVI/113/2016 znajduja sie w Archiwum

" target=_new>href="http://borkowice.bip.gmina.pl/archiwum/pls/borkowice/dokumenty@job=Menu&id_k=197&pageid=1276&ids=2.html">Archiwum

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:58:02 | Data modyfikacji: 2017-01-31 12:28:27.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:58:02
Data modyfikacji: 2017-01-31 12:28:27
Opublikowane przez: Admin