Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY
BORKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021
ROK

OGŁOSZENIE


 


Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok są prowadzone w terminie


od 15 września 2020 r. do 29 września 2020 r.


Formularz zgłoszenia opinii znajduje się do pobrania w BIP Gminy Borkowice: borkowice.bip.gmina.pl w zakładce prawo lokalne uchwała nr XXXIII/179/2010 z dnia 16 września 2010 r.


Projekt Programu Współpracy stanowi załącznik do Zarządzenia 62/2020 Wójta Gminy Borkowice (w zakładce Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta 2020 r.).


Opinie można zgłaszać w formie pisemnej na w/w formularzu na adres:


Urzędu Gminy ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42 , 26-422 Borkowice .

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-09-15 21:51:51.
Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów
na realizację zadania 
 Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadania

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-03 08:41:45.
Konkurs na realizację zadania publicznego w 2020 
 Konkurs na realizację zadania publicznego w 2020

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-05 21:20:04.
Konsultacje programu współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi  

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rokOGŁOSZENIE

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok są prowadzone w terminie od 08 października 2019 r. do 15 października 2019 r.
Formularz zgłoszenia opinii znajduje się do pobrania w BIP Gminy Borkowice: borkowice.bip.gmina.pl w zakładce prawo lokalne uchwała nr XXXIII/179/2010 z dnia 16 września 2010 r.
Projekt Programu Współpracy stanowi załącznik do Zarządzenia 50/2019 Wójta Gminy Borkowice (w zakładce Prawo Lokalne / Zarządzenia Wójta na 2019 r.).
Opinie można zgłaszać w formie pisemnej na w/w formularzu na adres:
Urząd Gminy w Borkowicach ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42 , 26-422 Borkowice .
Więcej informacji pod numerem tel. 48 675 79 60 wew.111.

 

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-07 21:26:27 | Data modyfikacji: 2019-10-07 21:27:06.
Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów
na realizację zadania 
 Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadania

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-14 13:28:15.
Konkurs na realizację zadania publicznego w 2019 
 Konkurs na realizację zadania publicznego w 2019

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-19 11:07:18 | Data modyfikacji: 2019-02-19 11:08:01.
Konsultacje programu współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi  
 Konsultacje programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-11 10:03:55 | Data modyfikacji: 2018-10-11 10:05:15.
Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów
na realizację zadania 
 Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadania

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-10 08:15:06.
Konkurs na realizację zadania publicznego w 2018
r. 

Na podstawie Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ) oraz Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr XXX/175/2017 z dnia 25-10-2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.


Wójt Gminy Borkowice


ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. przez organizacje
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


I. Rodzaj zadania:

Zadanie 1
Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w 2018 r.

Zadanie I - 22.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm.)
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

Zadanie I - od 15.05.2018 r. do 31.12.2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 04 maja
2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. Nr 12) Urzędu Gminy w Borkowicach lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Borkowicach, ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
- pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem konkursowym
1. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
2. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Bojanowicz- tel. 48 675 79 60 wew. 111.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

a. Otwarcie ofert konkursu nastąpi 07-05-2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Borkowicach, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 .
b. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Wójt Gminy
/Robert Fidos/

 

Formularz wniosku

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-13 22:10:18 | Data modyfikacji: 2018-04-13 22:12:42.
Informacja o unieważnieniu konkursu 
 Informacja o unieważnieniu konkursu

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 11:34:29.
Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów
na realizację zadania 
 Protokół komisji ds. rozstrzygnięcia konkursów na realizację zadania

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 11:33:05.
Konkurs na realizację zadania publicznego w 2018
r. 

Na podstawie Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 ) oraz Uchwały Rady Gminy Borkowice Nr XXX/175/2017 z dnia 25-10-2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Borkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.


Wójt Gminy Borkowice


ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r. przez organizacje
i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego


I. Rodzaj zadania:

Zadanie 1
Organizacja treningów i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców gminy.
Zadanie 2
Prowadzenie i utrzymanie młodzieżowej sekcji w zapasach.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r.

Zadanie I - 40 000,00 zł Zadanie II - 22.000,00 zł

III. Zasady przyznawania dotacji.

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź.zm.)
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie właściwej oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
3. Na każde zadanie należy złożyć oddzielną ofertę.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, z pieczęcią oraz podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.
2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.

Ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

Zadanie I - od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zadanie II – od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

V. Miejsce i termin składania ofert:
1.Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 09 marca
2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie (pok. Nr 12) Urzędu Gminy w Borkowicach lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Borkowicach, ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice

Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
- pełna nazwa wnioskodawcy i jego adres
- tytuł zadania zgodny z ogłoszeniem konkursowym
1. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
2. Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
Dodatkowych informacji udziela p. Anna Bojanowicz- tel. 48 675 79 60 wew. 111.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

a. Otwarcie ofert konkursu nastąpi 12-03-2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Borkowicach, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42 .
b. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

Wójt Gminy

Robert Fidos

Formularz wniosku

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-22 12:08:50 | Data modyfikacji: 2018-02-23 10:06:25.
Protokół wyboru ofert na realizację zadania
publicznego w 2017 r. 
 Protokół wyboru ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-03-08 06:03:46 | Data modyfikacji: 2017-03-08 13:05:36.
Konkurs na realizację zadania publicznego w
2017r. 
 Konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r.

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-02-08 11:18:32 | Data modyfikacji: 2017-02-08 11:19:28.
Data wprowadzenia: 2017-02-08 11:18:32
Data modyfikacji: 2017-02-08 11:19:28
Opublikowane przez: Admin