Rejestr działalności regulowanej

 

Rejestr działalności regulowanej


w zakresie odbierania odpadów komunalnych


W dniu 1 lipca 2011 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami i ustanawia nowe zasady finansowania , odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Ustawa potocznie nazywana „ ustawą śmieciową” wchodzi w życie w dnia 1 stycznia 2012 r i nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku.


Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2012 r. o zmianie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 ) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej.


Na stronie Urzędu Gminy Borkowice zamieszczać będziemy informacje na temat wprowadzania nowego systemu.


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borkowice tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borkowice obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.


Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:


1. Nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy


2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) o ile taki przedsiębiorca posiada


3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,


4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu


Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:


1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 us5t. 2.,


2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze , Wójt Gminy Borkowice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.


Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Borkowice oraz na stronie internetowej.


Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy czyli do dnia 31 grudnia 2012 roku na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 ).

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-05-15 05:15:25.
Oświadczenie 
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-19 07:26:16.
Wniosek o wpis do rejestru działalności
regulowanej  
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-19 07:28:57.
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy
Borkowice  
 Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borkowice

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:40:55.
Rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych  
 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:45:20 | Data modyfikacji: 2020-08-31 05:57:21.
Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:45:20
Data modyfikacji: 2020-08-31 05:57:21
Opublikowane przez: Admin